Bebyggelse

Hus med historia

Det är i sitt landskap och i hela sitt sammanhang som Dalarnas historiska bebyggelse bäst kan förstås och upplevas. Det historiska bebyggelselandskapets mångfald och variation är en betydande kvalité för våra livsmiljöer idag och innebär rika upplevelser för såväl lokalbefolkning som besökare. Bebyggelsens harmoni med landskapet, byggnadernas spår av hantverksskicklighet och av materialets åldrande, berättelserna om tillkomst och om användning, allt detta bidrar till kunskap och inspiration.

Dalarnas bebyggelsemiljöer är bland de mest uppskattade i Norden. I mer än 150 år har besökare kommit till Dalarna för att värdesätta och beundra det gamla byggnadsskicket och kulturlandskapet. Ingen annanstans i Sverige finns en sådan mängd och en sådan variation av knuttimrade byggnader från medeltiden, över nya tiden och fram ända in i 1900-talet. De grå eller rödfärgade timmerhusen, de tätbebyggda byarna, fäbodarna, det är vårt bidrag till världens unika kulturmiljöer.

Spåren av historisk bebyggelsekultur finns över hela Dalarna: Timmerhuskulturen i odlingsbygderna, på fäbodarna i bergen eller på hembygdsgårdarna. Kyrkomiljöerna, påkostade och av hög kvalité, med stor betydelse för bygden. I skogen vattendrivna sågar, brandtorn, flottningsrännor och bruksmiljöer. Bergslagen med trästadskvarter, bergsmansgårdar, parker, hyttor och smedjor. Samernas byggnadskultur bland fjällen i norr. Högt belägna i landskapet finns finnbosättningarna. Det moderna industrisamhällets spår från 1800- och 1900-talen med gruvor och stålverk, vattenkraftverk, fabriker och verkstäder, infrastruktur, tätorter, sommarnöjen, fjällhotell och fritidens miljöer.

Välkomna att uppleva och att förvalta till kommande generationer!

AKTUELLT


Inventering i Leksand

Den 6 och 8 maj inventeras byarna Ytterboda, Överboda, Västberg, Risa samt Norr och Sör Lindberg

Dalarnas museums byggnadsantikvarier Kristoffer Ärnbäck och Simon Langwagen arbetar under våren och sommaren med bebyggelseinventeringar i Leksands kommun. Arbetet är en del i framtagandet av ett nytt kulturmiljöprogram för byar och fäbodar i Leksand, Siljansnäs och Ål. Kulturmiljöprogrammet ska vara till nytta för allmänheten, samt för Leksands kommun vid hantering av olika frågor som rör kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. I arbetet ingår fotografering av värdefulla byggnader och landskapsavsnitt. Under våren kommer arbetet till största del att ske i nordöstra Leksand – Åsbygge fjärding – med byar som Sunnanäng, Hjortnäs, Tällberg, Laknäs, Östanhol, Ytterboda, Överboda, Sjugare, Västberg, Norr- och Sör Lindberg samt Norr och Sör Bergsäng.

Plintsberg

Pågående projekt

Dalarnas byggnadsvårdspris

Inspiration

Vanliga frågor Bebyggelse


Dalarnas museum upprättar vård- och underhållsplaner på uppdrag av föreningar, svenska kyrkan eller privata aktörer. En vård- och underhållsplan ger ökade förutsättningar för att byggnader och bebyggelsemiljöer bevaras i enlighet med god kulturhistorisk kvalité och den utgör stöd vid beslut om ändringar, åtgärder och ingrepp i byggnader och miljöer. Vård- och underhållsplanen fungerar också som ett verktyg i den praktiska förvaltningen med bland annat årligt underhåll och skadeinventering.

Planerar du en renovering? Funderar du på ditt hus historia? Undrar du hur gammal yttredörren är?

Byggnadsantikvarierna erbjuder även, i mån av tid, rådgivning inom byggnadsvård.

Skicka ett mail till info@dalarnasmuseum.se

Nittsjo 151009 MA

Slamfärgade fasader i Nittsjö, 2015. Foto: Malena Andersson, Dalarnas museum.

På uppdrag av länets församlingar arbetar Dalarnas museum med kulturhistoriska inventeringar av länets kyrkogårdar. Kyrkogårdarnas arkitektoniska kvaliteter ringas in, därutöver framkommer kännedom om personhistoria och lokalt hantverk. Syftet är att ge förvaltaren bättre kunskap om de kulturhistoriska värden som finns på kyrkogården och vilka gravvårdar som bör bevaras för framtiden.

I en inventeringsrapport beskrivs, värderas och karaktäriseras kyrkogården som helhet samt alla dess kvarter och byggnader. Särskilt utmärkande gravvårdar beskrivs och värderas separat. För framtida vård och användning ges övergripande riktlinjer och för särskilt bevarandevärda delar anges mer specifika rekommendationer.

Skip to content