Hoppa till innehåll
Start / Anlita oss / Skolprogram / ohtsedidh – Samiska kulturyttringar i mellansverige

ohtsedidh – Samiska kulturyttringar i mellansverige

Sedan länge har det funnits en samisk befolkning i Dalarna. I arkiv och i folktradition framskymtar en grupp människor som lever lite vid sidan av, men ändå i symbios med, det omgivande samhället. Trots att källorna är många vet vi väldigt lite om den samiska kulturhistorien i regionen.

Målgrupp
Vi rekommenderar programmet årskurs åk 4-6 och 7-9.

Bokning
Skicka din bokningsförfrågan till bokning@dalarnasmuseum.se

Kostnad
450 kr /visning, 1 timmar

Koppling til Lgr 22

Åk 4-6

Biologi

Natur och miljö

 • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till natur­bruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.

Historia

Kulturmöten och statsbildning i Norden, cirka 800-1500

Vad historiska källor är, till exempel arkeologiska fynd, texter, muntliga berättelser och digitalt material, och hur de kan användas för att ge kunskaper om det förflutna.

Historiebruk kopplat till tidsperioden, till exempel hur vikingar framställs i populärkulturen.

Maktförhållanden och levnadsvillkor i Norden, cirka 1500–1800

 • Historiebruk kopplat till tidsperioden, till exempel i gatunamn, minnesmärken och reklam.
 • Likheter och skillnader i levnadsvillkor mellan grupper i ståndssamhället.
 • Vad historiska källor från tidsperioden, till exempel brev, dagböcker och kartor, kan berätta om det förflutna.

Folkökning, ändrade maktförhållanden och emigration, cirka 1800-1900

 • Vad historiska källor från tidsperioden, till exempel kyrkböcker, fotografier och domstolsprotokoll, kan berätta om det förflutna.

Religion

Religioner och andra livsåskådningar

 • Religionens betydelse i människors liv och människors olika sätt att uttrycka sin religiositet.

Religion och samhälle

 • Människors religiösa och livsåskådningsmässiga tillhörigheter i Sverige i dag samt hur detta har förändrats över tid.

Etik och livsfrågor

 • Samtal om och reflektion över vardagliga moraliska frågor utifrån elevernas egna argument och olika religiösa tolkningar. Sådana frågor kan till exempel handla om ansvar, utanförskap, kränkningar, jämställdhet och sexualitet.

Samhällsvetenskap

Rättigheter och rättsskipning

 • De mänskliga rättigheterna och deras betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Principen om likabehandling, inklusive skydd mot diskriminering.
 • De nationella minoriteterna judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar: kultur, historia och rättigheter.

Åk 7-9

Biologi

Natur och miljö

 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt samt hur man på individ- och samhällsnivå kan främja hållbar utveckling. Betydelsen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Geografi

Hållbar utveckling

 • Samband mellan ekonomisk och social levnadsstandard och faktorer som demografi, jämställdhet, utbildning och naturresurser.
 • Människors tillgång till och användning av förnybara och icke-förnybara natur-resurser och hur det påverkar människans livsmiljöer. Intressekonflikter kring naturresurser.

Historia

Samhällsomvandlingar: framväxten av civilisationer och industrisamhällen

 • Tolkning av historiska källor från någon tidsperiod och granskning utifrån källkritiska kriterier. Värdering av källornas relevans utifrån historiska frågor.
 • Analys av historiebruk kopplat till någon tidsperiod, till exempel hur olika aktörer använder historia för att skapa eller stärka nationella identiteter.

Religion

Religioner och andra livsåskådningar

 • Vad religion och livsåskådning kan betyda för människors behov av mening, gemenskap, identitet och förståelse av omvärlden.

Samhällskunskap

Individer och gemenskaper

 • Människors identiteter, ekonomiska resurser och möjligheter i samhället och hur dessa kan påverkas av bland annat socioekonomisk bakgrund, kön, ålder och etnicitet. Begreppen makt, rättvisa, jämlikhet och jämställdhet.

Rättigheter och rättsskipning

 • De nationella minoriteternas situation i Sverige. Samernas ställning som urfolk.

Information och kommunikation

 • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs i media, till exempel utifrån kön och etnicitet, och hur detta kan påverka normbildning och värderingar.

Nyhetsbrev

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev så samtycker du till att vi lagrar din e-postadress.
Din e-postadress används endast för utskick av nyhetsbrev.

Namn

E-post

Lämna följande fält tomt

Skip to content