Hoppa till innehåll

Sök vidare…

Här hittar du information och länkar till hembygdsrörelsens verksamhet regionalt och nationellt.

Släktgårdsdiplom

Ni kan förnya ert gamla släktgårdsdiplom eller beställa diplom för en ny släktgård. Kostnad för textning av diplom är 1250 kronor (inklusive moms).
Blankett finns här

Dalarnas fornminnes och hembygdsförbunds diplom med förtjänsttecken

Utdelas för förtjänstfullt arbete inom hembygdsförening, hembygdskrets eller förbund. Förslag på mottagare – med skriftlig motivering – lämnas av hembygdsföreningens styrelse till hembygdsförbundets kansli. Instiftat 1985. Diplom och nål bekostas av förbundet.

Söka bidrag från Dalarnas hembygdsförbund

Medlemsföreningar i Dalarnas hembygdsförbund kan söka medel ur Billengrens gåva. Bidragspolicyn kan läsas här nedanför:

Ansökningsblankett DFHF

Dalarnas hembygdsförbund – bidragspolicy

Syftet med denna policyskrivning är dels att underlätta för den som vill söka ekonomiskt bidrag från Dalarnas hembygdsförbund, dels att vara en vägledning för DFHF:s styrelse när beslut ska fattas. Denna policy omfattar inte äskanden från Dalarnas hembygdsförbund eller Dalarnas museum.

Bidragspolicyn är fastställd av styrelsen. Bidrag utdelas i enlighet med förbundets stadgar rörande avkastningen, vilka lyder som följer: ”[Av] avkastningen från tillgångarna under löpande 5-årsperioder kan 80 % utdelas. Inom ramen för den 80 % utdelningen prioriteras årsboken om så erfordras. ”

Bidrag kan sökas av enskild hembygdsförening, ansluten till DFHF.

Bidrag kan utgå till dokumentationer, utställningar, publika arrangemang eller som tryckningsbidrag, forskningsbidrag eller annat bidrag som främjar Dalarnas hembygdsrörelse/ den enskilda hembygdsföreningen. (Se prioriteringen nedan).

Bidragsansökan ska innehålla:

– projektbeskrivning eller, i fråga om skrifter, manusskript

– specificerad kostnadsberäkning eller budget

– redovisning av medel sökta från annat håll

– uppgifter om konto dit eventuellt bidrag skall sändas

Bidrag lämnas inte till:

– normal drift i föreningen

– eventuella löner

– välgörande ändamål

– byggande av fastigheter

– förvärv av föremål eller hus

– redan tryckta alster

– periodisk tidskrift eller årsbok

– evenemang där alkohol ingår

– resekostnader

Styrelsen prioriterar:

– ansökningar som bygger på samverkan mellan flera föreningar

– projekt som kan komma hela Dalarnas hembygdsrörelse till gagn

När det gäller tryckningsbidrag skall minst två offerter från tryckeri bifogas.

Ansökan på särskilt utformad blankett, vilken rekvireras från Hembygdskonsulenten (finns även på hemsidan), kan sändas in när som helst på året, varefter ärendet hanteras i arbetsutskottet innan styrelsen tar det slutgiltiga beslutet. Styrelsens beslut kan inte överklagas.

Utbetalning sker senast 14 dagar efter styrelsen beviljat medel. Redogörelse för hur medlen använts ska inlämnas senast 1 år efter utbetalning.

I samband med publicering av verk som beviljats medel skall det tydligt framgå att bidrag erhållits från Dalarnas Hembygdsförbund. När det gäller trycksaker/böcker ska tre exemplar skickas till DFHF för nominering till ”Årets Hembygdsbok” och för införlivande i Dalarnas museums bibliotek.

Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund

Dalarnas museum

Box 22, 791 21 Falun

Tel 023-666 55 46, 0703-93 72 03

www.dalarnasmuseum.se

Söka bidrag i allmänhet

1. Du måste formulera alla beskrivningar av dig och din verksamhet som du vill att bidragsgivaren skall säga. Vill du att bidragsgivaren skall säga att din verksamhet är viktig måste DU formulera allt. De formuleringar som du ger skall beskriva betydelsen av din verksamhet för någon som inte vet något om din organisation och eller vad den sysslar med. Börja med det som du tycker att “varenda en” känner till.

2. Du måste tillmötesgå alla formella krav som finns i utlysningen till det bidrag som du söker. Läs kraven positivt och beskriv hur just du tillmötesgår dem. Det betyder inte nödvändigtvis att du formellt uppfyller alla krav. men du beskriver hur du uppnår samma nivå som kraven ställer. Formella krav som vilka handlingar/intyg/formulär/etc som skall lämnas vid en viss tidpunkt skall alltid uppfyllas.  

3. Jobba långsamt, envetet och uthålligt. Ta tillräckligt god tid på dig i ansökningsförfaranden. Somliga bidragsgivare tar emot ansökningar varje år. Är det för kort tid just nu sikta i stället på nästa år.

4. Förankra dina ansökningar och dina behov att söka genom att tala med alla upptänkliga personer som det kan vara väsentligt att de någon gång i något sammanhang känner till dig och det du söker för. Informera, ordna möten även om det bara är för att träffa en enda person. Återkom och upprepa kontakterna med jämna mellanrum. Har det gått en längre tid, gör en ny kontakt. Det är detta som kallas lobbying. Du måste vara den som lobbar för de saker som du tror på, tala för syftet, ändamålet och produkten.

Fler tips om hur du söker bidrag

Aktuell statistik om hembygdsrörelsen i Dalarna och Sverige finns på hembygd.se

Hembygdsförsäkringen är en medlemsförmån för föreningar anslutna till Sveriges Hembygdsförbund. Förutom grundförsäkringen som ingår i medlemsavgiften kan föreningen välja att teckna försäkring för byggnader och verksamhet. Försäkringsärenden och skador som omfattas av Hembygdsförsäkringen ska alltid anmälas till Hembygdsförsäkringens kansli. Försäkringsgivare är Länsförsäkringar i Halland

Dalarnas regionala ombud heter Olle Tranberg, Transtrand, 076 82 57 627

Läs mer

Sätta sin socken på kartan

Dalarna intar med sin långa tradition av sockenvapen och -fanor en särställning på det heraldiska området. Med början 1920 skapades under en trettioårsperiod heraldiska vapen och fanor för varje stad och socken i Dalarna. Särskilt intensivt pågick denna process under 1940-talet, då de hotfulla krigsåren ökade känslan för hembygden och dess symboler. Situationen 1951 var den, att landskapets samtliga 55 förvaltningsenheter (städer, köpingar och socknar) då hade antagit egna heraldiska vapen, vilket saknar motsvarighet i övriga delar av landet.

Läs mer om sockenvapen i Dagsverket nr 4-2012


Nyhetsbrev

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev så samtycker du till att vi lagrar din e-postadress.
Din e-postadress används endast för utskick av nyhetsbrev.

Namn

E-post

Lämna följande fält tomt

Skip to content