Alla dessa föremål

Mot ny adress

Under 2019 inledde Dalarnas museum projektet att flytta sina samlingar till ett nytt magasin. En samlingsflytt kräver såväl omfattande arbetsinsatser som noggrann planering för att säkerhetsställa att föremålen flyttas säkert till sin nya placering. I samband med samlingsflytten har museet initierat ett fördjupningsprojekt i syfte att fånga upp värdefulla erfarenheter och kunskap kring flytt av kulturhistoriska samlingar. Projektet Alla dessa föremål har två målsättningar, dels att dokumentera och analysera alla delar av samlingsflytten, dels att problematisera musealt samlande med utgångspunkt i Dalarnas museums historia. Resultaten kommer tillgängliggöras i en handbok som behandlar flytt av samlingar, samt andra publikationer med fördjupat fokus på musealt samlande. Projektet finansieras av Kulturrådet, och planeras pågå i tre år.

Häst av Jemt Olof Persson

Häst av Jemt Olov Persson.

Skip to content