Bebyggelse

Hus med historia

Det är i sitt landskap och i hela sitt sammanhang som Dalarnas historiska bebyggelse bäst kan förstås och upplevas. Det historiska bebyggelselandskapets mångfald och variation är en betydande kvalité för våra livsmiljöer idag och innebär rika upplevelser för såväl lokalbefolkning som besökare. Bebyggelsens harmoni med landskapet, byggnadernas spår av hantverksskicklighet och av materialets åldrande, berättelserna om tillkomst och om användning, allt detta bidrar till kunskap och inspiration.

Dalarnas bebyggelsemiljöer är bland de mest uppskattade i Norden. I mer än 150 år har besökare kommit till Dalarna för att värdesätta och beundra det gamla byggnadsskicket och kulturlandskapet. Ingen annanstans i Sverige finns en sådan mängd och en sådan variation av knuttimrade byggnader från medeltiden, över nya tiden och fram ända in i 1900-talet. De grå eller rödfärgade timmerhusen, de tätbebyggda byarna, fäbodarna, det är vårt bidrag till världens unika kulturmiljöer.

Spåren av historisk bebyggelsekultur finns över hela Dalarna: Timmerhuskulturen i odlingsbygderna, på fäbodarna i bergen eller på hembygdsgårdarna. Kyrkomiljöerna, påkostade och av hög kvalité, med stor betydelse för bygden. I skogen vattendrivna sågar, brandtorn, flottningsrännor och bruksmiljöer. Bergslagen med trästadskvarter, bergsmansgårdar, parker, hyttor och smedjor. Samernas byggnadskultur bland fjällen i norr. Högt belägna i landskapet finns finnbosättningarna. Det moderna industrisamhällets spår från 1800- och 1900-talen med gruvor och stålverk, vattenkraftverk, fabriker och verkstäder, infrastruktur, tätorter, sommarnöjen, fjällhotell och fritidens miljöer.

Välkomna att uppleva och att förvalta till kommande generationer!

PÅ GÅNG

Dalarnas byggnadsvårdspris

Här kan du se filmer om HustyperUnder sommaren 2020 och fram till våren 2021 inventerar Dalarnas museums byggnadsantikvarier Malena Andersson, Adam Moll och Sanna Svensson kyrkogårdarna i Långshyttan, Stjärnsund och Dala-Husby. I arbetet ingår bland annat fotoinventering av kyrkogårdarna, studier av kyrkoarkiven samt möten med lokalhistoriskt kunniga personer. Syftet är att ringa in kulturhistoriskt värdefulla drag, vad som är särskilt kännetecknande för kyrkogården, närområdet och/eller regionen. För att kunna göra det tittar vi bland annat på gravvårdarnas utformning och placering i relation till kyrkobyggnaden, gångar och växtlighet. Alltid med den lokala historien som utgångspunkt. Inventeringen är sedan tänkt att fungera som del i ett underlag för vård- och underhållsplaner för respektive kyrkogård.

Gravvård på Husby kyrkogård.
Foto: Sanna Svensson, Dalarnas museum

Parallellt med inventeringen pågår ett arbete att ringa in gravsatta personer på respektive kyrkogård som haft särskild betydelse för bygdens utveckling.

Har man information om sådana personer, gravsatta på någon av ovanstående tre kyrkogårdar, är man välkommen att höra av sig till sanna.svensson@dalarnasmuseum.se

Under hösten 2020 pågår andra etappen av den stavspånsinventering på kyrkor runt om i länet som ägde rum under 2018. Under första delen inventerades spåntäckningarna på 35 kyrkor, från Särna i norr till Folkärna i söder, vilket bland annat resulterade i att ett flertal äldre, tidigare okända taktäckningar från 1700- respektive 1800-talet påträffades. I projektets andra del ingår fördjupade studier vid fem av länets kyrkor; Leksand, Malung, Ore, Orsa samt Särna gammelkyrka. Bland annat kommer ett antal spån från varje intressant yta att plockas ned och skickas till Luleå Tekniska Universitet (LTU) för analys av träets egenskaper och tjärans sammansättning.

På väg upp för att demontera stavspån med bomärken på Orsa kyrkas norra långhustak.
Foto: Sanna Svensson, Dalarnas museum.

Vill du läsa mer om projektet kan du göra det här, under fliken Inventering av stavspån


Dalarnas museum upprättar vård- och underhållsplaner på uppdrag av föreningar, svenska kyrkan eller privata aktörer. En vård- och underhållsplan ger ökade förutsättningar för att byggnader och bebyggelsemiljöer bevaras i enlighet med god kulturhistorisk kvalité och den utgör stöd vid beslut om ändringar, åtgärder och ingrepp i byggnader och miljöer. Vård- och underhållsplanen fungerar också som ett verktyg i den praktiska förvaltningen med bland annat årligt underhåll och skadeinventering.

Planerar du en renovering? Funderar du på ditt hus historia? Undrar du hur gammal yttredörren är?

Byggnadsantikvarierna erbjuder även, i mån av tid, rådgivning inom byggnadsvård.

Skicka ett mail till info@dalarnasmuseum.se

Nittsjo 151009 MA

Slamfärgade fasader i Nittsjö, 2015. Foto: Malena Andersson, Dalarnas museum.

På uppdrag av länets församlingar arbetar Dalarnas museum med kulturhistoriska inventeringar av länets kyrkogårdar. Kyrkogårdarnas arkitektoniska kvaliteter ringas in, därutöver framkommer kännedom om personhistoria och lokalt hantverk. Syftet är att ge förvaltaren bättre kunskap om de kulturhistoriska värden som finns på kyrkogården och vilka gravvårdar som bör bevaras för framtiden.

I en inventeringsrapport beskrivs, värderas och karaktäriseras kyrkogården som helhet samt alla dess kvarter och byggnader. Särskilt utmärkande gravvårdar beskrivs och värderas separat. För framtida vård och användning ges övergripande riktlinjer och för särskilt bevarandevärda delar anges mer specifika rekommendationer.


Pågående projekt

Inspiration

Vanliga frågor Bebyggelse

Skip to content