Fornlämningar

Gravar, gropar, grunder

I Dalarna finns fler än 32 000 kända forn- och kulturlämningar. De är spår efter människors verksamhet i landskapet under 10 000 år. Lämningarna kan utgöras av gravar, fångstgropar, hyttor, husgrunder, kolbottnar, fäbodar och mycket mycket mer.

Ansvaret för att bevara lämningarna efter tidigare generationer delas av alla och lämningarna är skyddade av Kulturmiljölagen.

Alla fornlämningar som vi känner till finns registrerade i Fornsök, en del av det nationella Kulturmiljöregistret, som upprättats och underhålls av Riksantikvarieämbetet (RAÄ). I Fornsök finns bland annat beskrivningar, och i vissa fall foton, av lämningarna samt en kartmarkering. Fornsök är offentligt och finns tillgänglig för allmänheten på internet genom RAÄ:s hemsida.

Fortfarande finns det många lämningar i skog och mark som ännu inte är registrerade. Om du har hittat något som du tror kan vara en fornlämning så vill vi på Dalarnas museum och Länsstyrelsen Dalarna få veta det. Då kan vi dokumentera lämningen och se till så att den registreras i Fornsök. Lämningen kan vara en viktig länk till förståelsen av vår historia och leda till nya kunskaper.

Skip to content